Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen vertaalbureau Engels & Partners b.v. te Hilversum (Engels & Partners) en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Engels & Partners met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Engels & Partners zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Engels & Partners vóór de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Engels & Partners of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door Engels & Partners van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Engels & Partners mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Engels & Partners heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Engels & Partners zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Engels & Partners binden Engels & Partners pas nadat Engels & Partners deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien Engels & Partners in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen is Engels & Partners gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 3 – Wijziging/intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Engels & Partners gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Engels & Partners stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien Engels & Partners voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Engels & Partners de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 Engels & Partners is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 Engels & Partners zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Engels & Partners zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Engels & Partners is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien Engels & Partners aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Engels & Partners het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Engels & Partners voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Engels & Partners zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.4 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.5 Als regel wordt een vertaling bij E&P door twee personen verzorgd: een vertaler en een editor.

Artikel 5 – Termijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Engels & Partners is gehouden om, zodra het Engels & Partners duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Engels & Partners is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, telex, koerier, modem en/of het internet e.d.
5.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
5.5 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Engels & Partners is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Engels & Partners mogelijk te maken.
5.6 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Engels & Partners verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de afgeleverde prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van dienovereenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Engels & Partners geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Engels & Partners kan tevens naast zijn honorarium de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.
6.2 De prijs die Engels & Partners voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Engels & Partners is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Engels & Partners tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Engels & Partners bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Engels & Partners schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 In geval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 2.300 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van € 70 per declaratie.

Artikel 7 – Reclames en Geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Engels & Partners kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Engels & Partners te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Engels & Partners zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt. Wijziging door Engels & Partners van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat Engels & Partners erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.3 Indien de klacht gegrond is, is Engels & Partners gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Engels & Partners redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid, vrijwaring

8.1 Engels & Partners is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Engels & Partners toerekenbare tekortkoming. Engels & Partners is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
8.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Engels & Partners van iedere aansprakelijkheid.
8.3 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Engels & Partners geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.4 Engels & Partners is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Engels & Partners is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Engels & Partners geleverde bestanden of informatiedragers.
8.5 De aansprakelijkheid van Engels & Partners is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 5.000 per gebeurtenis.
8.6 De opdrachtgever verplicht zich Engels & Partners te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Engels & Partners bestaat.

Artikel 9 – Ontbinding

9.1 Engels & Partners is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Engels & Partners kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien Engels & Partners door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Engels & Partners zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetproviders of andere omstandigheden waarop Engels & Partners geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien Engels & Partners ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 – Auteursrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Engels & Partners het auteursrecht op door Engels & Partners vervaardigde vertalingen en andere teksten.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart Engels & Partners tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Engels & Partners is Nederlands recht van toepassing.
Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.